فریبا کاملی

فریبا کاملی

كارشناس ارشد روانشناسى

درمانگر حوزه كودك و بزرگسال
شماره عضويت سازمان نظام روانشناسى و مشاوره :24413

طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری