دکتر شادی ابراهیمی

دکتر شادی ابراهیمی

ماما

دارای مدرک کارشناسی ارشد عالی مامایی از دانشگاه پزشکی آزاد تهران

سابقه ی 20 سال کار در کادر درمان خصوصی و دولتی

طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری