آزاده رئیس میرزایی

آزاده رئیس میرزایی

فیزیوتراپیست

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی شماره نظام پزشکی ف_۵۳۰۴
عضو انجمن فیزیوتراپی ایران
موسس و مدیر کلینیک فیزیوتراپی مهرسا
مدارج علمی:
۱- مدرک acupuncture و Dry needling
۲- مدرک manual therapy 
۳-مدرک Tapping

طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری