شیما سیروس

شیما سیروس

پزشک عمومی

دوره تخصص دیابت از دانشگاه تهران

مدرس انجمن دیابت ایران

طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری